loading spinner

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového predaja

1. Prostredníctvom internetového portálu Meranie a regulácia zastúpeného  predajcom si  tovar  môže objednávať osoba svojprávna a staršia ako 18 rokov.

2. Základnou podmienkou akceptovania objednávky je správne vyplnenie formulára objednávky a jeho zaslanie do internetového obchodu.

3. Objednávky môžete posielať  24 hodín denne po celý rok. Objednávky odoslané v sobotu, nedeľu, v deň štátneho sviatku, alebo v období dovolenky budú spracované v nasledujúci pracovný deň. Každá objednávka bude potvrdená zaslaním emailu.

4. Predávajúci  sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť v prípade doručenia tovaru na dobierku dohodnutú cenu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou, prípadne nedodanie tovaru ku ktorému došlo vinou doručovateľa.

5. Predávajúci  si vyhradzuje právo nevyhovieť objednávkam, ktoré sú podozrivé, napr. tie, ktoré neobsahujú e-mailovú adresu, prípadne kontakt a na ktorých by nebolo možné potvrdiť objednávku.

6. Za deň uzatvorenia Kúpnej zmluvy sa pokladá deň odoslania objednávky, za predpokladu, že objednávka bola spätne potvrdená predávajúcim.

7. Predávajúci  bude kontaktovať objednávateľa a potvrdí objednávku. Ak nebude možné potvrdiť objednávku do 24 hodín, objednávka bude zrušená. Predávajúci zaeviduje objednávku a spôsob platby. Tovar je dodávaný štandardne zákazníkovi v závislosti od typu a množstva objednaného tovaru v lehote od 2 do 10 pracovných dní. Špecifické druhy tovarov môžu mať dodaciu dobu dlhšiu vzhľadom na svoje prevedenie a na zákazkové vyhotovenie, ktoré je podmienené výrobným nastavením prípadne prevedením už z výrobného závodu na dané použitie. Položky označené skladom znamenajú, že môžu byť skladom u nás, alebo priamo u výrobcu od ktorého sú dodávané, pretože druhy tovarov vzhľadom na svoju špecifikáciu napr. nastavenie, veľkosť, dlžku, rozsah meraných údajov ....., sú dodávané priamo od výrobcu. 

8. Ceny tovaru v internetovom obchode sú vyjadrené v EUR a zahŕňajú cenu bez DPH a s DPH.

9. Maximálne hodnota objednaného tovaru môže byť 2 000,00 € s DPH. Ak je hodnota objednávaného tovaru vyššia, je potrebné ju rozdeliť do viacerých objednávok.

10. Reklamácie týkajúce sa rozdielu medzi doručeným a objednaným tovarom, ktoré vyplynú z nesprávneho nastavenia parametrov na monitore zákazníka, nie sú dôvodom k vráteniu tovaru.

11. Reklamácie tovaru budeme akceptovať v súlade s Obchodným zákonníkom. V prípade reklamácie kvality je potrebné na náklady predajcu  zaslať reklamovaný výrobok v pôvodnom balení na adresu uvedenú v kontaktoch. V prípade reklamácie množstva tovaru je potrebné na náklady spoločnosti zaslať celú reklamovanú zásielku v pôvodnom balení na adresu spoločnosti. Pri reklamácii software podlieha reklamácia podmienkam v zmysle licenčnej zmluvy.

12. Prijatie zásielky od kuriérskej služby musí byť písomne potvrdené na potvrdení o príjme. Od momentu podpísania potvrdenia o príjme, prechádza na zákazníka vlastnícke právo k tovaru a prechádzajú na neho riziká súvisiace so stratou a poškodením.

13. Predávajúci poskytuje na všetky predávané produkty 24 mesačnú záručnú dobu. Záručné podmienky na jednotlivé výrobky sú vždy súčasťou doručeného tovaru.

14. Objednávateľ má právo odvolať objednanie tovaru cez internet do 24 hodín od odoslania objednávky, a to zaslaním žiadosti na uvedenú e-mailovú adresu v kontaktoch.

15. Doručenie a možné vrátenie tovaru môže uskutočniť  kupujúci, prípadne kuriérska služba na základe dohody detailov o vrátení tovaru v zmysle platných zákonných ustanovení.

16. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje zákazníka v súlade nariadením Európskeho parlamentu č. 2016/679 O ochrane osobných údajov. Podľa tohto zákona je objednávateľ oprávnený skontrolovať svoje osobné údaje, opraviť ich, ak nie sú správne a dáva podľa tohoto zákona výslovný súhlas na ich spracovanie  a po skončení obchodného styku môže písomne požiadať, aby sa prestali používať.

   Predávajúci  týmto informuje objednávateľa, že jeho osobné údaje budú spracované v zmysle uvedeného zákona správcom údajov. Osobné údaje budú spracované za účelom zabezpečenia obchodných aktivít.

   Objednávateľ dáva poskytnutím svojich osobných údajov, v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov na dobu neurčitú súhlas predávajúcemu so spracovaním osobných údajov účastníka - mena, priezviska, bydliska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy, v databáze predajcu za účelom evidencie účastníkov súťaže, jej vyhodnotenia i za účelom posielania ponúk a katalógov formou listu, SMS a e-mailom.

   Objednávateľ potvrdzuje, že bol poučený o jeho právach stanovených zákonom o ochrane osobných údajov a to predovšetkým o práve prístupu k osobným údajom, práve na ochranu osobných údajov i ďalších právach stanovených v citovanom zákone.

17. Obsah internetového obchodu nepredstavuje reklamnú ponuku v zmysle § 4, ods. 2, zák. č. 220/1996 Z. z. O reklame. Predávajúci si vyhradzuje právo opraviť a zmeniť ponuku a cenu tovaru.

18. Skutočnosti, ktoré neupravujú tieto podmienky internetového predaja, budú podliehať príslušným opatreniam Občianskeho zákonníka.

19. Za akékoľvek odchýlky zo strany zákazníka od opatrení obsiahnutých v súčasných podmienkach internetového predaja, nesie zodpovednosť i riziko zákazník.

20. Predajca si vyhradzuje právo zmeniť súčasné podmienky internetového predaja.

Na objednávky zaslané pred uverejnením nových podmienok internetového predaja sa bude vzťahovať predchádzajúca verzia podmienok.

Verzia všeobecných obchodných podmienok predaja : 1.5

Dátum poslednej zmeny : 17.8.2018

Doručenie tovaru a spôsoby platby

   Pokiaľ bude tovar doručený na dobierku kuriérskou službou, zákazník zaplatí za tovar doručovateľovi kuriérskej služby pri doručení tovaru. Maximálna hodnota objednaného tovaru na jednu objednávku môže byť  2 000,00 € s DPH.

   Tovar je štandardne doručovaný v závislosti od množstva a typu produktu v rozsahu od cca 2 do 10 pracovných dní odo dňa ako predávajúci potvrdí objednávku u objednávateľa. Pre špecifické druhy tovarov vzhľadom na spôsob použitia, jeho vlastnosti prípadne parametre produktu môže byť táto doba dlhšia a vtedy bude kupujúci informovaný o najbližšom možnom termíne doručenia.

     V prípade oneskorenia spôsobeného napríklad dočasným nedostatkom objednaného tovaru na sklade, vypredaním daného produktu, prípadne ukončenia výroby bude predávajúci informovať objednávateľa o tejto skutočnosti e-mailom alebo telefonicky.

       Tovar nie je doručovaný v sobotu, nedeľu a v deň štátneho sviatku, prípadne v období dovolenky.

   Bližšie možnosti doručenia tovaru sú popísané v podmienkach prepravy a doručenia na našej internetovej stránke.

  Objednávky niektorých typov produktov môžu byť s dlhšími dodacími termínmi kvôli nedostatku tovarov a súčiastok pre ich finálne vyhotovenie. Pri produktoch s dlhšou dodacou dobou Vás o tom budeme informovať, prípadne si môžete overiť dostupnosť tovaru pred jeho objednaním.

Poštová a fakturačná adresa :

Ondrej Jaso - MAR

IČO : 45 563 438

DIČ : 107 149 8373

IČ DPH : SK 107 149 8373

Obchoditá 907

962 23 Očová

Slovenská republika

email : obchod@meraniearegulacia.sk

mobil : 0908 720 826